Ispis

5. Razred

Iz Nastavnog plana i programa za osnovnu waldorfsku školu

( okvirni nastavni sadržaji)


HRVATSKI JEZIK

Učenik petog razreda stoji u stadiju pretpuberteta i ima još uvijek čuvstvu primjereno razumijevanje za lijepo (muzikalitet, intonacija, ritam) jezika. Tomu čuvstvenom razumijevanje odgovara izbor tema za recitacije i za pripovijedanje. I u gramatici je naglasak na unutarnjem diferenciranju jezika: deklinacija, aktiv i pasiv, direktni i indirektni govor.

1. Upoznavanje jezičnih pravilnosti i jezični odgoj

Književnost

- dijelovi tekstova ranih visokih kultura: Bhagavatgite, Mahabharete, Veda, ep o Gilgemešu, iz Aveste, egipatskih himni. - osobit naglasak na grčkom heksametru (Ilijada, Odiseja). - hrvatske junačke priče, epopeje i sage iz najranijih razdoblja hrvatske povijesti i književnosti. - klasične priče grčke starine

2. Pismeno i usmeno izražavanje (jezično izražavanje)

- pisanje sastavka u svezi s ostalim predmetima (prirodopis, zemljopis, itd.). - različite životne situacije (potraga za informacijama i znanjima, dogovori) koriste se za učenje pisanja poslovnih pisama .- sve je usmjereno na jasnoću i sažetost izricanja namjere ili zamolbe, čime se povećava spremnost i vještina točnog razumijevanja i uvježbava budno promatranje, prepoznavanje ispravnih namjera te postupci na putu do ostvarenja neke namjere. - razlučivanje objektivnog oblikovanja nekog prikaza, bez namjernih dodataka iz učenikove mašte.- učenici prema sklonostima i preporuci učitelja čitaju široki izbor lektire, samostalno prepričavajući , opisujući i međusobno se potičući u sve probuđenijem interesu za izgovorenu i pisanu riječ

3. Gramatika i pravopis

a) Gramatika: ponavljanje sadržaja četvrtog razreda: glagolska vremena, prilozi, prijedlozi, imenice po rodu, broju i padežu. - deklinacija imenica. - glasovne promjene. - pridjevi: neodređeni i određeni vid, komparacija. - zamjenica, zamjeničke enklitike. - prilozi (pojam, tvorba, komparacija). - razlikovanje pridjeva i priloga. - upravni i neupravni govor . - tvorbe riječi:osnova, prefiks, sufiks. - tvorbe opisnih i posvojnih pridjeva. - rečenica kao jedinica poruke:pošiljatelj, primatelj, namjera. - rečenica sa skrivenim subjektom, besubjektivna rečenica. - atribut. - sročnost (slaganje atributa s imenicom, subjekta s predikatom)

b) Pravopis: veliko i malo slovo. - pisanje riječi s glasovnim promjenama. - pisanje č i ć u vokativu i lokativu jednine. - izgovor i pisanje izgovornih (naglasnih cjelina), sastavljeno i rastavljeno pisanje

Literatura:

1. Pripovijesti iz kultura starog vijeka

2. Priče o grčkim bogovima i junacima

3. Legende o Hrvatima

4. S. Težak: Jezik i izražavanje 5

5. Bežen, Jamberec: Hrvatska čitanka 5


STRANI JEZICI

Ciljevi

U tom uzrastu je važno njegovati estetički element jezika, a takođe i u odnosu na neposredni doživljaj životnog učenikova okruženja iz kojeg se uzimaju teme, dijalozi i priče .

Orijentacija na civilizacijski odnosno kulturelni aspekt jezične nastave ostvaruje se preko sadržaja nastave geografije (uvodi se upoznavanje krajolika onih zemalja u kojima se govore njemački i engleski jezik), nastave povijesti i narodnih kao i umjetničkih priča.

Nastavni sadržaj

(a) Engleski /njemački jezik

Sadržaji iz glavne nastave (zemljopis, matematika, mitologija) su središnja tema i u engleskom/njemačkom jeziku:

- ritmičke pjesmice, komunikacijske igre i gramatičke igre, recitacije, pjesme i priče. (fonološko-morfološki i stilistički aspekt)

- izmjena godišnjih doba i svetkovine kao tema preko koje učenici upoznaju neke engleske/njemačke običaje i tradicionalne engleske/njemačke priče (kulturni aspekt)

- predstava na engleskom i/ili njemačkom jeziku

Riječnik se proširuje i utvrđuju sadržaji iz prva četiri razreda: brojevi, radnje, dijelovi tijela, osjećaji, boje, dani u tjednu i orijentacija u vremenu (godišnja doba, mjeseci, danas, sutra, jučer, kazivanje sati i datuma), osnove aritmetike, zemljopisa, pripovjedni i razgovorni materijal, kao i dijalozi i sadržaji iz neposrednog života učenika, te brzalice (tongue twisters).

Čitanje i pisanje: vježbanje pisanja prepisivanjem, diktatima, pisanjem čestitki, kratkih pisama, te čitanje slikovnica.

(b) Gramatika

Gramatika (engleski jezik) : tvorba množine imenice, prve nepravilnosti, possesive case, određeni i neodređeni član, različite vrste zamjenica, glavni i redni brojevi, prijedlozi i veznici, pomoćni glagol: Present, Future + Past Tense, različiti nepravilni glagoli, Present + Past Tense od glagola be, have, do. Obrađuju se i pitanja, negacija, zapovjed, zabrana, te jednostavni red riječi.

Gramatika (njemački jezik): glagolska vremena: prezent i preterit.- deklinacija određenog člana.- komparacija pridjeva.- parovi suprotnih pridjeva.- množina imenica,


MATEMATIKA

Ciljevi

- uočavanje pravilnosti geometrijskih oblika

- vježbanje sigurnosti pokreta u crtanju bez geometrijskog pribora

- razvoj sposobnosti predočavanja prostornih odnosa

- produbiti i učvrstiti računanje s prirodnim brojevima, decimalnim brojevima i razlomcima

- njegovanje estetskih i moralnih vrijednosti, točnosti, preciznosti i urednosti

Nastavni sadržaji :

1. nastavna epoha: SKUP PRIRODNIH BROJEVA

- računanje s prirodnim brojevima i primjena svojstva računskih operacija. - djeljivost broja

2. nastavna epoha: GEOMETRIJA

- osnovni pojmovi o geometriji. - osnovni geometrijski likovi (trokut, kvadrat, krug). – kutovi. - opseg i površina. - Pitagorin poučak (jednakokračan pravok. trokut)

3. nastavna epoha: DECIMALNI BROJEVI

- usvajanje pojma decimalnog broja. - računanje s decimalnim brojevima


ZEMLJOPIS

Ciljevi

Učenik treba upoznati svoju domovinu, kao dio svijeta kojemu pripada, tako dobro da iz njegova poznavanja i razumijevanja nastane spoznaja o povezanosti reljefa, klime, načina života ljudi, gospodarstva i kulture.

U središtu pozornosti je Hrvatska kao srednjoeuropska zemlja: srednjoeuropska obilježja Hrvatske I karakteristična područja i geografski oblici treba egzemplarno obraditi tako da učenik upozna osnovne geografske pojmove.

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: SREDNJA EUROPA

- topografija domovine (Hrvatska): hrvatska himna (lLijepa naša ) - nastanak hrvatske himne, hrvatski grb i zemljopisna obilježja u hrvatskom grbu i himni

- rijeke: geografska obilježja rijeka i njihovo značenje za život stanovnika

- hrvatske rijeke kao granice i kao veza sa susjednim zemljama;

- polariteti: brdske i ravničarske rijeke, ušća u rijeke i u mora; otoci i obala ;

- klimatske razlike kontinentalnog i mediteranskog dijela Hrvatske

- prometnice, granični prijelazi, prometnice između otoka i obala, gospodarstvo;

- izrada zemljovida cesta, pruga, luka (samostalni istraživački rad učenika po pojedinim temama; projekt-nastava)

- nizinski, brdski, obalni dio Hrvatske: način života, gospodarstvo - nekad i danas

- osobitost pojedinih regija s obzirom na način života ljudi, biljni svijet, tlo, gospodarstvo u hrvatskim regijama

- zemljopisne osobitosti Hrvatske u odnosu na susjedne zemlje

- srednjoeuropska i sredozemna obilježja Hrvatske

- kulturne osobitosti pojedinih hrvatskih regija (pjesme, priče i pripovijesti iz pojedinih regija i o pojedinim regijama)


POVIJEST

Ciljevi

Uvažavajući razvojne zakonitosti učenika 5. razreda nastava povijesti treba omogućiti:

- usvajanje pojma vremena i prostora u kojem su se razvijale stare kulture . - razumijevanje i uvid kako je naša suvremena kultura uspostavljena na tekovinama ranijih kultura . - uspostavljanje odnosa poštivanja ranijih kultura utjecati na moralni razvoj u smislu odgovornosti za kulturu . - razviti svijest da je kultura ono što je istinsko ljudsko i da je kultura tekovina cijelog čovječanstva

U središti nastave povijesti su STARE KULTURE (kulture prvih pisama) .

Nastavni sadržaji

1 nastavna epoha: OD MITA DO POVIJESTI

2. nastavna epoha: GRČKA POVIJEST

- pretpovijesno doba: čovjek u pradavna vremena; način života i rada: odjeća, oruđa i oružja, obrađivanje tla, uzgoj domaćih životinja, kultura i umjetnost,. - mitološki sadržaji iz staroindijskih vedskih tekstova; Upanišade i Bhagavadgite; nastanak kasta, Budhin život;. - staroiranska kultura, nastanak prvih stalnih naselja; počeci poljodeljstva i stočarstva; Zaratustrin život; tekstovi iz Aveste. - gradske kulture Mezopotamije; ep o Gilgamešu; klinasto pismo;. - motivi iz staroegipatske mitologije; primjeri velikih kulturnih dostignuća; izgradnja državnog sustava (povezano s nastavom zemljopisa);. - život i kultura starih Grka: ilijada i Odiseja, nastanak grčkog polisa (Sparta, Atena), likovi i događaji iz perzijskih ratova, Periklovo doba, Aleksandar i širenje grčke kulture (helenizam). - hrvatski povijesni korjeni u razdoblju helenizma


BIOLOGIJA

Ciljevi

Temeljni cilj nastave je omogućiti učeniku da razvije osjećaj pripadnosti Zemlji, i njoj pripadajućem biljnom svijetu (što je danas jedan od bitnih uvjeta života ali i preživljavanja).

Drugi značajan cilj je razviit način promatranja rasta i razvoja biljke kao procesa koji je djetetu u razvoju blizak a ne stran. Treba pri tomu izbjeći površne analogije, a umjesto toga to treba kao pitanje sa djetetom razvijati.

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: POZNAVANJE ŽIVOTINJA

- nastavak promatranja životrinja u odnosu prema čovjeku ( egzemplarno, a ishodište je rasčlanjenost na glavu, trup i udove: orao, lav, govedo) :

(1) orao (dominacija oka i disanja);. - ptica grabežljivice (velika virtuoznost u zračnom prostoru). - ptice pjevice (sklad s okolinom, s godišnjim dobima, građi gnijezda ili pjevu) . - vodenprice ili ptice plivačice (njihove plivačke sposobnosti) . - ptice koje žive na zemlji/trkačice (naglasak na sposobnosti trčanja)

(2) lav ( dominancija sustava disanja i cirkulacije), iza poznavanja lava može se egzemplarno upoznati:

- divlje mačke /leopard, tigar/ . - vuk, lisica.

(3) govedo (dominacija organa varenja), . - divokoze, alpski kozorošci .

- srne, jeleni i antilope

2. nastavna epoha: BILJNI SVIJET I ODNOS BILJKE I ČOVJEKA

(a) upoznati prirodne životne prostore biljaka; (b) upoznati rast biljke i uvjete rasta biljaka: sastav tla, vlažnost, svjetlo i toplina

- život biljaka kroz godišnji ritam. - promatranje i opisivanje biljnog svijeta: korijen biljke, stapka, lišće, obliic cvjetnih glavica. - razlika između cvijeta drveta i cvijeta livade i šume. - što je biljka ?. - nastanak hrane u zelenoj biljci. - razmnožavanje biljaka. - promatranje, opisivanje i crtanje promatranih biljaka: plijesni, alge, gljive, lišajevi, mahovine, papratnjače, preslica, četinari, porodica ruža i porodica ljiljana.


LIKOVNA KULTURA

Ciljevi

Nastava slikanja se orijentira na motive iz glavne nastave sa zadaćom kvalitativnog doživljavanja i produbljivanja nastavnih sadržaja. Posebno se u 5. razredu povezuju nastava slikanja i sadržaji iz biologije, jer motivi iz biologije (biljni svijet) su prikladni za izražavanje bojom i boja omogućuje učeniku da otkrije i doživi snage koje međusobno djeluju u biljci, odnosno koje iz biljke djeluju na njega (snaga sunca i zemlje, svjetla i tame, stalno promjenljivi procesi boja u prirodi; ugođaji biljaka i slično).

Nastavni sadržaji

- razvijanje atmosfere koju stvara biljka iz zeleno-žutog

- kvalitativno promatranje razlika između različitih nijansi ruža ( ili drugih biljaka), itd.


PLASTICIRANJE

- iz kugle ili jajeta izvesti pupoljke, voće ili razne oblike biljaka; intencija nije naturalistički prikazati oblik, nego naslutiti pokret rasta koji stvara "tvar"; povezano s nastavom biologije;


GLAZBENA KULTURA

Ciljevi

- vježbati da dijete otkrije potrebu za harmonijom i da pronalazi (otkriva) harmonije (polifonija);

- ne samo pravilno, nego i lijepo pjevanje: Dijete treba tomu sukladno glazbu početi doživljavati kao umjetnost;

Nastavni sadržaji

- prvi troglasni zbor (mješoviti zbor učenika od 5. do 8. razreda). - upoznavanje prvih durskih i molskih tonaliteta . - prati se jednostavno melodijsko kretanje dur i mol tonaliteta s jednim predznakom; posebno mejsto zauzima mala i velika terca; srodnosti među tonalitetima. - uloga notnih vrijednosti te predznaka u glazbenom pismu. - osnovni pojmovi iz glazbene kulture: glazbeni oblici, upoznavanje narodnih instrumenata. - pripovijedanje priča iz biografije poznatih glazbenika;


EURITMIJA

Ciljevi

Pored daljnjeg rada na gramatičkim elementima, posebnu pažnju polagati na oblikovanje glasovnih gesti i riječi. Ljepotu, ritam i oblik jezika uźenik treba uvježbavati, doživjeti i razumijeti kao rasčlanjene cjeline.

Nastava euritmije treba omogućiti učeniku da osvijesti geometriju vlastitog tijela: petokutnik koji se također kroz hodanje pokreće u prostoru.

Povezana s nastavom povijesti, literature i glazbe nastava euritmije treba pratiti i omogućiti jači doživljaj i iskustvo izražavanja pokretom tekstova o drevnim kulturama, kraćih priča i pjesmica u nastavi stranih jezika i u nastavi materinjeg jezika.

Nastavni sadržaji

- vježbe prostornih oblika (različite leminiskate, zvjezdane forme). - vježbe koncentracije i spretnosti. - različiti dur tonaliteti.- dvoglasne melodije i kanoni


TJELESNI ODGOJ

Ciljevi

Tema ovog razreda je stvaranje ugođaja pojedinačnog vježbanja, prijelaz na određene zadatke na spravama, kao i na rad s loptama.

U skladu s tim u nastavni plan ulaze i atletske vježbe, te elementi uvođenja u osnovne športove.

Počinje i nastava plivanja.

U središtu nastavne aktivnosti je rad na oblikovanju prostorne svijesti. Kod igara postupno nestaje slikovni karakter i popratna riječ, a na njihovo mjesto dolaze pomalo pravila i tehnika.

Nastavni sadržaji:

- gimnastičke vježbe na tlu i na spravama (greda, kozlić, vratilo, ruče). - Bothmer gimnastika: vježbe na temu trokuta i kvadrata. - športske igre: "Loptomet" – vrsta uvoda u rukomet, te prvi elementi košarke i odbojke;. - igre "Poskok", "Indijanska lovica";. - štafetne igre s rekvizitima. - prve atletske discipline (uvod u skok udalj, sprint 30 m, trčanje 400 m. - obuka u plivanju (osnove stilova). - vježbe sa štapom.


RUČNI RAD

Ciljevi

Nastava se usmjerava na "puninu predmeta" i na oblik, što odgovara djeetovoj poterbi za okretanjem prema stvarnom svijetu, za izražavanje sebe prema vani.

Nastavni sadržaji:

-pletenje čarapa ( u više boja, šareni i geometrijski složeni motivi)

-pletenje rukavica ( šareni i geometrijski složeni motovi)


OBRTI

Ciljevi

Ispravni rad zahtjeva odgovarajuću fizičku konstituciju djeteta. U petom razredu dijete treba pripremiti za praktičnu djelatnost i osposobiti ga da koristi osnovne alate koji odgovaraju stupnju učenikovog razvoja.

Nastavni sadržaj

Ručni alati: rad s nožem, ručna pila, bušilica, čekić, alat za rezbarenje, itd. - izrada drvenih figurica: životinje, patuljci, ovčice s pastirima, brodići od kore drveta,. - dovršavanje jednostavnih uporabnih predmeta kao: drveni mješač, kuhače, žlice, otvarač za pisma i slično. - upoznavanje vrsta drveta (posebno s obzirom na mogućnost obrade).-. izrada svječnjaka i podložaka za čaše. - rezbarenje motiva hrvatskog pletera.


RELIGIJSKA KULTURA

- Ivanovo evanđelje, prolog

- različite mitologije: Zaratustra, Mitra i ostale. (Izabrani motivi)

 

Naša Facebook stranica

youtube-logo-57